Shaikh Salim Al-Amry : Nothing Is Good Innovation In Deen (Bid'ah Hasanah)

Shaikh Salim Al-Amry short clip on Good Innovation or Bid'ah Hasanah.


Comments