Maulana Syed Adnan Kakakhel : Debate "Member Or Mehrab Mashray Ki Islah Mein Nakam" Program "Awam Ki Adalat"

Maulana Syed Adnan Kakakhel in program "Awam Ki Adalat" on the topic "Mimber Or Mehrab Maashray Ki Islah Mein Nakam Rahay".

Comments