Maulana Ibrahim : Sheikh Ke Aik Islahi Thappar Ka Faiz

Maulana Ibrahim grandson of Hazrat Maulana Shah Muhammad Hakeem Akhtar Damat Barakatuhum bayan "Sheikh Ke Aik Islahi Thappar Ka Faiz" held on 22 Jun 2012 at Masjid Ashraf ul Madaris Karachi.

Comments