Maulana Peer Zulfiqar Naqshbandi : Jahannami, Kaghaz Ki Parchee Aur Nabi (SallalahoAlaiheWassalam)

Hazrat Maulana Peer Zulfiqar Naqshbandi short clip on "Jahannami, Kaghaz Ki Parchee Aur Nabi (SallalahoAlaiheWassalam)".

Comments