Shaykh Khalid Yasin : People Involved In Blasphemy Are Like Gorillas

Shaykh Khalid Yasin short clip on "People Involved In Blasphemy Are Like Gorillas".

Comments