November 14, 2012

Hazfiz Abu Bakar : Ashab-e-Muhammad Haq Ke Wali - Abu Bakar o Umer Usman o Ali (R.A)

Hazfiz Abu Bakar nasheed on "Ashab-e-Muhammad Haq Ke Wali Abu Bakar o Umer Usman o Ali (R.A)".

1 comment:

Unknown said...

Audio ziyada acha hay sab bayan aur naat
Video sahi nahi

Recent Top Posts