Chief Justice - Imam Abu Hanifa Ke Tarbiyat Yafta By Pir Zulfiquar Ahmed Naqshbandi


Pir Zulfiquar Ahmed Naqshbandi Saheb Ne Aik Yateem Bachay Ke Baray Me Bayan Farmaya Jis Ko Imam Abu Hanifa RA Ki Tarbiyat Ne Chief Justice Bana Diya.


#ChiefJustice #ImamAbuHanifa #PirZulfiquarAhmed #islamicwaves

Comments